Nội thất: Bàn làm việc
Kích thước: 181 x 233 x 75 cm (W x D x H)
Màu sắc: Hansen Cherry

Nội thất: Bàn làm việc
Kích thước: 180 x 150 x 75 cm (W x D x H)
Màu sắc: Black Grey

Nội thất: Bàn làm việc
Kích thước: 152 x 59 x 76 cm (W x D x H)
Màu sắc: Cappuccino

Nội thất: Bàn làm việc
Kích thước: 165 x 237 x 167 cm (W x D x H)
Màu sắc: Dark Chocolate

Nội thất: Bàn làm việc
Kích thước: 181.6 x 75 x 75.6 cm (W x D x H)
Màu sắc: Bourbon Oak

Nội thất: Bàn làm việc
Kích thước: 235 x 180 x 77 cm (W x D x H)
Màu sắc: Slate/Sandstone